POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Novalend sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Szanując prawo do prywatności osób fizycznych i przykładając dużą wagę do ochrony i poufności danych osobowych poniżej przekazujemy ważne informacje, o tym w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, w jaki sposób można składać swoje żądania związane z przetwarzaniem tych danych, jak kontaktować się z Administratorem oraz w jaki sposób uzyskać informację, gdy wystąpi sytuacja naruszająca bezpieczeństwo danych osobowych. W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z obowiązujących w tym zakresie polskich i europejskich aktów prawnych, w szczególności: wprowadziliśmy informację o danych osobowych w kilku wariantach przygotowanych rodzajowo dla konkretnej grupy podmiotów / osób, których dane osobowe przetwarzamy: Zachęcamy do zapoznania się z treścią przygotowanych informacji.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Novalend sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. We wszystkich sprawach, w tym również dotyczących danych osobowych, można kontaktować się:
 • listownie lub e-mail: pod adresem: Novalend sp. z o. o., 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58 e-mail: kontakt@novalend.pl
 • osobiście w siedzibie spółki
 • telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 221 01 05

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych w Novalend sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jest Pani Magdalena Jędruchniewicz. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – POŻYCZKOBIORCA

Poniższa informacja dotyczy przetwarzania przez Novalend sp. z o.o. (dalej: „Novalend” / „Administrator”) danych osobowych:
 • przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy pożyczki lub innej podobnej umowy wynikającej z zakresu świadczonych przez Novalend usług oraz oferty produktowej (dalej: „Umowa”) i jego reprezentantów (np. członek zarządu / prokurent / pełnomocnik)(dalej: „Klient”);
 • klienta (przedsiębiorcy), który zawarł z Novalend Umowę (dalej: „Pożyczkobiorcę”) i jego reprezentantów (np. członka zarządu / prokurenta / pełnomocnika).
Novalend przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązujących przepisów i regulacji o ochronie danych osobowych i zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest: Novalend sp. z o.o. (ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa) (KRS: 0001025605; NIP: 5273050123). Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych – zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań / wątpliwości. Po przeprowadzonej analizie, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Magdalenę Jędruchniewicz, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@novalend.pl.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do realizacji Umowy. Novalend jest traktowana jako „instytucja obowiązana” w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na Novalend ciąży zatem szereg obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie Novalend pozostaje uprawniona i zobowiązana do weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy (jego reprezentantów), a także ustalenia beneficjenta rzeczywistego Pożyczkobiorcy oraz oceny czy nie stanowi on osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP). Jeśli wymagane informacje i dokumenty nie zostaną udostępnione Novalend, podjęcie i kontynuowanie współpracy z Pożyczkobiorcą będzie niemożliwe.

Kategorie danych osobowych:

Novalend przetwarza albo może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Klienta / Pożyczkobiorcy / jego reprezentantów:
 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, firma, adres siedziby / korespondencyjny, data i miejsce urodzenia, numer i seria dokumentu tożsamości, numery: NIP, REGON, KRS, PESEL);
 • dane kontaktowe (np. e-mail, telefon, adres do doręczeń);
 • dane identyfikujące (np. informacje z dowodu tożsamości);
 • dane uwierzytelniające (np. wzór podpisu, przelew weryfikacyjny, sms weryfikacyjny);
 • dane o zobowiązaniach, dane finansowe, dane o sytuacji gospodarczej, dane dotyczące wiarygodności płatniczej (np. dane dot. wyników finansowych);
 • dane o obrotach i transakcjach na rachunkach bankowych;
 • dane o stanie cywilnym i ustroju majątkowym małżeńskim;
 • dane ogólnodostępne ze źródeł rejestrowych (np. KRS on-line, CEiDG, rejestru REGON, Białej Listy Podatników VAT, akt KRS, Krajowego Rejestru Zadłużonych, ksiąg wieczystych, z wywiadowni gospodarczej itp.);
 • dane dla Panelu Klienta (np. nazwa użytkownika, hasło, zgłoszone dokumenty, saldo itp.);
 • adres IP;
oraz inne dane porównywalne ze wskazanymi wyżej kategoriami.

Źródło pozyskania danych:

Novalend przetwarza dane osobowe otrzymane od Klienta i/lub reprezentantów / Pożyczkobiorcy i/lub reprezentantów w procesie wnioskowania o zawarcie Umowy (wniosek o zawarcie Umowy) oraz jej negocjowania i zawierania lub uzyskane z ogólnodostępnych źródeł rejestrowych lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. biur informacji gospodarczych). Nadto Novalend przetwarza dane osobowe pozyskane od podmiotów współpracujących z Administratorem w zakresie pośrednictwa w nawiązaniu współpracy lub pośrednictwa w zawarciu przez Klienta Umowy (dalej: „Partner”) i którym wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na udostępnieniu Novalend w celu zapoznania się z ofertą lub zawarcia Umowy.

Cel i czas przetwarzania danych osobowych:

Novalend przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w RODO realizując poniższe cele: (1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu:
 • rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy, w tym: (i) zawarcia i wykonania umowy o utworzenie i utrzymanie indywidualnego Profilu Klienta w Panelu Klienta za pośrednictwem którego świadczone są usługi drogą elektroniczną; (ii) pozyskania (na podstawie udzielonego upoważnienia) informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub weryfikacji wiarygodności płatniczej z biur informacji gospodarczych, działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, (iii) określenia zdolności finansowej Pożyczkobiorcy; (iv) prowadzenia korespondencji za pomocą adresów e-mail z których korzysta Novalend – w zakresie bieżącego kontaktu, procesu wnioskowania o zawarcie Umowy – co do zasady na czas ofertowania i negocjacji warunków Umowy, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy – w terminie 12 miesięcy od wydania decyzji przez Novalend
 • realizacji Umowy, w tym: (i) przyznawania, zmiany, zawieszania limitów pożyczkowych, wypłaty poszczególnych transz; (ii) prowadzenia korespondencji za pomocą adresów e-mail z których korzysta Novalend – w zakresie bieżącego kontaktu, procesu obsługi Umowy i poszczególnych wierzytelności, udzielania odpowiedzi na zapytania w tym w sprawie świadczonych usług, sprzedaży usług oferowanych przez Novalend; (iii) prowadzenia windykacji; (iv) udostępniania informacji gospodarczych biurom informacji gospodarczych, działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz prowadzenia i prowadzeniu przez te biura rejestru zapytań; (v) rozpatrywania reklamacji; (vi) zapewnienia możliwości korzystania z Panelu Klienta i jego funkcjonalności dla użytkowników – na czas realizacji Umowy;
(2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych Administratora – podatkowych, sprawozdawczych oraz związanych z zapobieganiem oszustwom a także przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – pamiętając, że Novalend jest traktowana jako „instytucja obowiązana” – na czas ustania tych obowiązków;
(3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu:
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a konkretnie: (i) wykonywania uprawnień wierzyciela, w tym tzw. czynności zachowawczych, ustalenia, dochodzenia, zabezpieczania lub obrony roszczeń pomiędzy Pożyczkobiorcą / reprezentantami a Novalend, (ii) wykrywania nadużyć i zapobiegania ich występowaniu; (iii) udostępniania informacji gospodarczych biurom informacji gospodarczych, działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz prowadzenia i prowadzeniu przez te biura rejestru zapytań; (iv) marketingu własnych usług, (v) w celach archiwalnych i statystycznych, w tym statystyki, archiwizowania i raportowania wewnętrznego, rozwoju i udoskonalania usług i systemów wspierających, a także zapewnienia rozliczalności przetwarzania danych osobowych – do czasu zgłoszenia przez Klienta / Pożyczkobiorcę / reprezentanta sprzeciwu lub od chwili ostatniego zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania;
 • realizacji pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta / Pożyczkobiorcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz wspólnikiem spółki cywilnej do składania upoważnień niezbędnych do pozyskania informacji gospodarczych potrzebnych do weryfikacji wiarygodności płatniczej – do czasu cofnięcia pełnomocnictwa;
(4) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i udzielonych dodatkowych zgód w celu / celach:
 • marketingowych (w zakresie marketingu produktów i usług Novalend lub marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną albo otrzymywanie newslettera – do czasu cofnięcia przez Klienta / Pożyczkobiorcę / reprezentanta zgody;
 • przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną – do czasu cofnięcia przez Klienta / Pożyczkobiorcę / reprezentanta zgody.

Odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające:

Dane osobowe mogą otrzymać:
 • Instytucje publiczne – jeśli istnieje obowiązek wynikający z przepisów prawnych;
 • Biura Informacji Gospodarczej, wywiadownie gospodarcze, platformy usług związane z podpisywaniem dokumentów przez Internet, itp. – w celu oceny zdolności finansowej / kredytowej /płatniczej oraz weryfikacji tożsamości i wiarygodności dokumentacji, a także elektronicznego podpisywania dokumentów;
 • podmioty świadczące usługi ubezpieczenia należności objętych Umową;
 • podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania przelewów, zwrotów itp.;
 • podmioty świadczące dla Novalend albo w jej imieniu usługi: pośrednictwa w zawieraniu umów, IT (w tym obsługi strony internetowej i Panelu Klienta), prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, windykacyjne, kurierskie, pocztowe – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne – umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Każde powierzenie lub udostępnienie danych osobowych Administrator dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych. Novalend wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Przekazywanie danych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i poza obszar EOG. Dane mogą zostać przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych tylko w sytuacji kiedy (1) jest to niezbędne w celu świadczenia usługi zgodnie z dyspozycją Pożyczkobiorcy (np. polecenie przelewu itp.), (2) jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, lub (3) Klient / Pożyczkobiorca udzielił specjalnej zgody by przekazać dane.

Profilowanie:

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, chyba że zostanie wyrażona zgoda w tym zakresie. Wyjątkowo dane osobowe mogą być profilowane pod kątem oceny ryzyka przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu lub na potrzeby nadania scoringu. Novalend nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Prawa podmiotu danych osobowych:

Każda osoba której dane są przetwarzane (w tym Klient / Pożyczkobiorca / reprezentant / pełnomocnik) ma prawo:
 • dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,
 • przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualne dane kontaktowe są dostępne na stronie www.uodo.gov.pl).
Ewentualne żądania można przesłać Administratorowi i Inspektorowi Ochrony Danych na wskazane na wstępie dane kontaktowe.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – KONTRAHENT

Poniższa informacja dotyczy przetwarzania przez Novalend sp. z o.o. (dalej: „Novalend” / „Administrator”) danych osobowych:
 • osoby, która udostępnia dane przez zawarcie umowy pożyczki lub innej podobnej umowy wynikającej z zakresu świadczonych przez Novalend usług oraz oferty produktowej (dalej: „Umowa”) jako jej strona, lub ujawnia te dane zawierając Umowę w imieniu osoby prawnej będącej stroną Umowy, bądź też w imieniu strony Umowę wykonuje (dalej: „Kontrahent”).
Novalend przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązujących przepisów i regulacji o ochronie danych osobowych i zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest: Novalend sp. z o.o. (ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa) (KRS: 0001025605; NIP: 5273050123). Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych – zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań / wątpliwości. Po przeprowadzonej analizie, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Magdalenę Jędruchniewicz, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@novalend.pl.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do realizacji Umowy. Novalend jest traktowana jako „instytucja obowiązana” w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na Novalend ciąży zatem szereg obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie Novalend pozostaje uprawniona i zobowiązana do weryfikacji tożsamości Kontrahenta, a także ustalenia beneficjenta rzeczywistego Klienta / Pożyczkobiorcy oraz oceny czy nie stanowi on osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP). Jeśli wymagane informacje i dokumenty nie zostaną udostępnione Novalend, podjęcie i kontynuowanie współpracy z Kontrahentem będzie niemożliwe.

Kategorie danych osobowych:

Novalend przetwarza albo może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Kontrahenta:
 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, firma, adres siedziby / korespondencyjny, data i miejsce urodzenia, numer i seria dokumentu tożsamości, wizerunek, numery: NIP, REGON, KRS, PESEL);
 • dane kontaktowe (np. e-mail, telefon, adres do doręczeń);
 • dane identyfikujące (np. informacje z dowodu tożsamości);
 • dane uwierzytelniające (np. wzór podpisu, przelew weryfikacyjny, sms weryfikacyjny);
 • dane ogólnodostępne ze źródeł rejestrowych (np. KRS on-line, CEiDG, rejestru REGON, Białej Listy Podatników VAT, akt KRS, Krajowego Rejestru Zadłużonych, ksiąg wieczystych, z wywiadowni gospodarczej itp.);
 • dane pozyskane od podmiotów trzecich (np. biur informacji gospodarczych);
 • dane dla Panelu Klienta (np. nazwa użytkownika, hasło, zgłoszone dokumenty, saldo itp.);
 • adres IP;
oraz inne dane porównywalne ze wskazanymi wyżej kategoriami.

Źródło pozyskania danych:

Novalend przetwarza dane osobowe otrzymane od Kontrahenta w procesie wnioskowania o zawarcie Umowy (wniosek o zawarcie Umowy) oraz jej negocjowania i zawierania lub uzyskane z ogólnodostępnych źródeł rejestrowych lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. biur informacji gospodarczych).

Cel i czas przetwarzania danych osobowych:

Novalend przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w RODO realizując poniższe cele: (1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu:
 • nawiązania współpracy z Kontrahentem lub podmiotem, który Kontrahent reprezentuje, w tym: (i) zawarcia i wykonania umowy o utworzenie i utrzymanie indywidualnego Profilu Klienta w Panelu Klienta za pośrednictwem którego świadczone są usługi drogą elektroniczną; (ii) pozyskania (na podstawie udzielonego upoważnienia) informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub weryfikacji wiarygodności płatniczej z biur informacji gospodarczych, działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, (iii) prowadzenia korespondencji za pomocą adresów e-mail z których korzysta Novalend – w zakresie bieżącego kontaktu w sprawie współpracy – na czas negocjacji warunków Umowy;
 • realizacji Umowy, w tym: (i) przyznawania, zmiany, zawieszania limitów pożyczkowych, wypłaty poszczególnych transz; (ii) prowadzenia korespondencji za pomocą adresów e-mail z których korzysta Novalend – w zakresie bieżącego kontaktu, procesu obsługi Umowy i poszczególnych wierzytelności, udzielania odpowiedzi na zapytania w tym w sprawie świadczonych usług, sprzedaży usług oferowanych przez Novalend; (iii) prowadzenia windykacji; (iv) udostępniania informacji gospodarczych biurom informacji gospodarczych, działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz prowadzenia i prowadzeniu przez te biura rejestru zapytań; (v) rozpatrywania reklamacji; (vi) zapewnienia możliwości korzystania z Panelu Klienta i jego funkcjonalności dla użytkowników – na czas realizacji Umowy;
(2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:
 • wypełnienia obowiązków prawnych Administratora – podatkowych, sprawozdawczych oraz związanych z zapobieganiem oszustwom a także przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – pamiętając, że Novalend jest traktowana jako „instytucja obowiązana” – na czas ustania tych obowiązków;
(3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu:
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a konkretnie: (i) wykonywania uprawnień wierzyciela, w tym tzw. czynności zachowawczych, ustalenia, dochodzenia, zabezpieczania lub obrony ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy – do czasu wygaśnięcia lub do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń, (ii) wykrywania nadużyć i zapobiegania ich występowaniu; (iii) udostępniania informacji gospodarczych biurom informacji gospodarczych, działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz prowadzenia i prowadzeniu przez te biura rejestru zapytań; (iv) marketingu własnych usług – do czasu zgłoszenia przez Kontrahenta sprzeciwu; (v) w celach archiwalnych i statystycznych, w tym statystyki, archiwizowania i raportowania wewnętrznego, rozwoju i udoskonalania usług i systemów wspierających, a także zapewnienia rozliczalności przetwarzania danych osobowych – w okresie 6 lat od momentu ostatniego zdarzenia uzasadniającego przechowywanie dokumentacji związanej z Umową;
(4) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i udzielonych dodatkowych zgód w celu / celach:
 • marketingowych (w zakresie marketingu produktów i usług Novalend lub marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną albo otrzymywanie newslettera – do czasu cofnięcia przez Kontrahenta zgody;
 • przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną – do czasu cofnięcia przez Kontrahenta zgody.

Odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające:

Dane osobowe mogą otrzymać:
 • Instytucje publiczne – jeśli istnieje obowiązek wynikający z przepisów prawnych;
 • Biura Informacji Gospodarczej, wywiadownie gospodarcze, platformy usług związane z podpisywaniem dokumentów przez Internet, itp. – w celu weryfikacji tożsamości i wiarygodności dokumentacji, a także elektronicznego podpisywania dokumentów;
 • podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania przelewów, zwrotów itp.;
 • podmioty świadczące dla Novalend albo w jej imieniu usługi: pośrednictwa w zawieraniu umów, IT (w tym obsługi strony internetowej i Panelu Klienta), prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, windykacyjne, kurierskie, pocztowe – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne – umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Każde powierzenie lub udostępnienie danych osobowych Administrator dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych. Novalend wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Przekazywanie danych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i poza obszar EOG. Dane mogą zostać przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych tylko w sytuacji kiedy (1) jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, lub (2) Kontrahent udzielił specjalnej zgody by przekazać dane.

Profilowanie:

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, chyba że zostanie wyrażona zgoda w tym zakresie. Wyjątkowo dane osobowe mogą być profilowane pod kątem oceny ryzyka przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Novalend nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Prawa podmiotu danych osobowych:

Każda osoba której dane są przetwarzane (w tym Kontrahent) ma prawo:
 • dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,
 • przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualne dane kontaktowe są dostępne na stronie www.uodo.gov.pl).
Ewentualne żądania można przesłać Administratorowi i Inspektorowi Ochrony Danych na wskazane na wstępie dane kontaktowe.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – PORĘCZYCIEL

Poniższa informacja dotyczy przetwarzania przez Novalend sp. z o.o. (dalej: „Novalend” / „Administrator”) danych osobowych:
 • osoby udzielającej poręczenia wekslowego za zobowiązania Pożyczkobiorcy (dalej: „Poręczyciel”) wynikające z umowy pożyczki lub innej podobnej umowy wynikającej z zakresu świadczonych przez Novalend usług oraz oferty produktowej (dalej: „Umowa”);
 • współmałżonka Poręczyciela, jeżeli jego dane zostały udostępnione w dokumentacji wekslowej.
Novalend przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązujących przepisów i regulacji o ochronie danych osobowych i zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest: Novalend sp. z o.o. (ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa) (KRS: 0001025605; NIP: 5273050123). Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych – zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań / wątpliwości. Po przeprowadzonej analizie, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Magdalenę Jędruchniewicz, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@novalend.pl.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do skutecznego dokonania poręczenia wekslowego i wystawienia deklaracji poręczyciela wekslowego. Novalend jest traktowana jako „instytucja obowiązana” w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na Novalend ciąży zatem szereg obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie Novalend pozostaje uprawniona i zobowiązana do weryfikacji tożsamości Klienta (jego reprezentantów) / Pożyczkobiorcy (jego reprezentantów), a także ustalenia beneficjenta rzeczywistego Klienta / Pożyczkobiorcy oraz oceny czy nie stanowi on osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP). Jeśli wymagane informacje i dokumenty nie zostaną udostępnione Novalend, dokonanie skutecznego zabezpieczenia Umowy (dokonanie poręczenia wekslowego) będzie niemożliwe. Tym samym podjęcie i kontynuowanie współpracy z Pożyczkobiorcą będzie niemożliwe.

Kategorie danych osobowych:

Novalend przetwarza albo może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Poręczyciela:
 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, firma, adres siedziby / korespondencyjny, data i miejsce urodzenia, numer i seria dokumentu tożsamości, numery: NIP, REGON, KRS, PESEL);
 • dane kontaktowe (np. e-mail, telefon, adres do doręczeń);
 • dane identyfikujące (np. informacje z dowodu tożsamości);
 • dane uwierzytelniające Poręczyciela (np. wzór podpisu);
 • dane o zobowiązaniach, dane finansowe, dane o sytuacji gospodarczej, dane dotyczące wiarygodności płatniczej (np. dane dot. wyników finansowych);
 • dane o stanie cywilnym i ustroju majątkowym małżeńskim;
 • dane identyfikacyjne współmałżonka Poręczyciela (np. imię i nazwisko, numer PESEL);
 • inne dane wynikające z treści poręczenia, które są niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały pozyskane;
 • dane ogólnodostępne ze źródeł rejestrowych (np. KRS on-line, akt KRS, Krajowego Rejestru Zadłużonych, itp.);
oraz inne dane porównywalne ze wskazanymi wyżej kategoriami.

Źródło pozyskania danych:

Novalend przetwarza dane osobowe otrzymane od Poręczyciela i/lub wystawcy weksla. Nadto Novalend przetwarza dane osobowe uzyskane z ogólnodostępnych źródeł rejestrowych lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. biur informacji gospodarczych), o ile jest to konieczne do oceny przydatności poręczenia lub jego wykonania.

Cel i czas przetwarzania danych osobowych:

Novalend przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w RODO realizując poniższe cele: (1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu:
 • wykonania umowy (stosunku) poręczenia wekslowego – przez okres istnienie wierzytelności zabezpieczonej poręczeniem wekslowym;
 • pozyskania (na podstawie udzielonego upoważnienia) informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub weryfikacji wiarygodności płatniczej z biur informacji gospodarczych, działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych w celu oceny zdolności (przydatności) płatniczej Poręczyciela dla udzielenia poręczenia za zobowiązania wystawcy weksla oraz udzielenia tego poręczenia oraz jego wykonania – przez okres istnienie wierzytelności zabezpieczonej poręczeniem wekslowym;
(2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:
 • wypełnienia obowiązków prawnych Administratora – podatkowych, sprawozdawczych oraz związanych z zapobieganiem oszustwom a także przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – pamiętając, że Novalend jest traktowana jako „instytucja obowiązana” – na czas ustania tych obowiązków;
(3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu:
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a konkretnie: (i) wykonywania uprawnień wierzyciela, w tym tzw. czynności zachowawczych, ustalenia, dochodzenia, zabezpieczania lub obrony roszczeń wynikających z poręczenia, w tym prowadzenia czynności windykacyjnych; (ii) udostępniania informacji gospodarczych biurom informacji gospodarczych, działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz prowadzenia i prowadzeniu przez te biura rejestru zapytań – przez okres istnienie wierzytelności zabezpieczonej poręczeniem wekslowym;

Odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające:

Dane osobowe mogą otrzymać:
 • Instytucje publiczne – jeśli istnieje obowiązek wynikający z przepisów prawnych;
 • Biura Informacji Gospodarczej, wywiadownie gospodarcze, itp. – w celu oceny zdolności płatniczej;
 • podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania przelewów, zwrotów itp.;
 • podmioty świadczące dla Novalend albo w jej imieniu usługi:), prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, windykacyjne, detektywistyczne, kurierskie, pocztowe – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne – umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • nabywcy wierzytelności objętej poręczeniem wekslowym (zbycie wierzytelności wobec poręczyciela wekslowego i/lub dokonanie indosu).
Każde powierzenie lub udostępnienie danych osobowych Administrator dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych. Novalend wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Przekazywanie danych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i poza obszar EOG. Dane mogą zostać przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych tylko w sytuacji kiedy (1) jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, lub (2) Poręczyciel udzielił specjalnej zgody by przekazać dane.

Profilowanie:

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, chyba że zostanie wyrażona zgoda w tym zakresie. Wyjątkowo dane osobowe mogą być profilowane pod kątem oceny ryzyka przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu lub na potrzeby nadania scoringu. Novalend nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Prawa podmiotu danych osobowych:

Każda osoba której dane są przetwarzane (w tym Poręczyciel / współmałżonek Poręczyciela) ma prawo:
 • dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,
 • przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualne dane kontaktowe są dostępne na stronie www.uodo.gov.pl).
Ewentualne żądania można przesłać Administratorowi i Inspektorowi Ochrony Danych na wskazane na wstępie dane kontaktowe.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – UŻYTKOWNIK

Poniższa informacja dotyczy przetwarzania przez Novalend sp. z o.o. (dalej: „Novalend” / „Administrator”) danych osobowych:
 • osoby korzystającej z Serwisu Internetowego www.novalend.pl lub / i Panelu Klienta;
 • osoby udostępniającej dane poprzez wypełnienie formularza na stronie www.novalend.pl lub wysyłającej do Novalend wiadomość e-mail;
 • osoby, której dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Novalend w postaci prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług.
Novalend przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązujących przepisów i regulacji o ochronie danych osobowych i zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest: Novalend sp. z o.o. (ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa) (KRS: 0001025605; NIP: 5273050123). Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych – zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań / wątpliwości. Po przeprowadzonej analizie, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Magdalenę Jędruchniewicz, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@novalend.pl.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do udzielania odpowiedzi na zapytania składane przez Użytkownika w ramach funkcjonalności strony internetowej Novalend lub / i Panelu Klienta lub wysłania e-mail. Jeśli wymagane informacje i dokumenty nie zostaną udostępnione Novalend, realizacja kontaktu i uzyskanie przez Użytkownika odpowiedzi na zapytanie będzie niemożliwe.

Kategorie danych osobowych:

Novalend przetwarza albo może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:
 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, wizerunek, firma, adres siedziby / korespondencyjny, data urodzenia, numer i seria dokumentu tożsamości, numery: NIP, REGON, KRS, PESEL);
 • dane kontaktowe (np. e-mail, telefon, adres do doręczeń, adres prowadzenia działalności gospodarczej);
 • dane identyfikujące (np. informacje z dowodu tożsamości);
 • dane uwierzytelniające (np. wzór podpisu, przelew weryfikacyjny, sms weryfikacyjny);
 • dane o zobowiązaniach, dane finansowe, dane o sytuacji gospodarczej (np. dane dot. wyników finansowych);
 • dane o obrotach i transakcjach na rachunkach bankowych;
 • dane o stanie cywilnym i ustroju majątkowym małżeńskim;
 • dane ogólnodostępne ze źródeł rejestrowych (np. KRS on-line, CEiDG, rejestru REGON, Białej Listy Podatników VAT, akt KRS, Krajowego Rejestru Zadłużonych, ksiąg wieczystych, z wywiadowni gospodarczej itp.);
 • dane dla Panelu Klienta (np. nazwa użytkownika, hasło, zgłoszone dokumenty, saldo itp.);
 • adres IP;
oraz inne dane porównywalne ze wskazanymi wyżej kategoriami.

Źródło pozyskania danych:

Novalend przetwarza dane osobowe otrzymane dobrowolnie w ramach funkcjonalności strony internetowej poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: www.novalend.pl lub wysłanie e-maila w szczególności w celu: (1) otrzymania odpowiedzi na zapytanie zgłoszone w formularzu; (2) prowadzenia komunikacji drogą telefoniczną lub elektroniczną; (3) otrzymania kalkulacji rat pożyczkowych oferowanych przez Novalend; (4) zawarcia Umowy; (5) otrzymywania informacji handlowych. Dla celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora dane osobowe zostały pozyskane z publicznych baz danych znajdujących się w Internecie.

Cel i czas przetwarzania danych osobowych:

Novalend przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w RODO realizując poniższe cele: (1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu:
 • rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy, w tym: (i) zawarcia i wykonania umowy o utworzenie i utrzymanie indywidualnego Profilu Klienta w Panelu Klienta za pośrednictwem którego świadczone są usługi drogą elektroniczną; (ii) określenia zdolności finansowej Pożyczkobiorcy; (iii) prowadzenia korespondencji za pomocą adresów e-mail z których korzysta Novalend – w zakresie bieżącego kontaktu, procesu wnioskowania o zawarcie Umowy – na czas ofertowania i negocjacji warunków Umowy lub do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody , a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy – w terminie 12 miesięcy od wydania decyzji przez Novalend;
 • realizacji Umowy, w tym: (i) przyznawania, zmiany, zawieszania limitów pożyczkowych, wypłaty poszczególnych transz; (ii) prowadzenia korespondencji za pomocą adresów e-mail z których korzysta Novalend – w zakresie bieżącego kontaktu, procesu obsługi Umowy i poszczególnych wierzytelności, udzielania odpowiedzi na zapytania w tym w sprawie świadczonych usług, sprzedaży usług oferowanych przez Novalend; (iii) prowadzenia windykacji; (iv) rozpatrywania reklamacji; (v) zapewnienia możliwości korzystania z Panelu Klienta i jego funkcjonalności dla użytkowników – na czas realizacji Umowy;
(2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu:
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a konkretnie: (i) marketingu własnych usług, (ii) w celach archiwalnych i statystycznych, w tym statystyki, archiwizowania i raportowania wewnętrznego, rozwoju i udoskonalania usług i systemów wspierających, a także zapewnienia rozliczalności przetwarzania danych osobowych – w terminie roku od cofnięcia przez Użytkownika zgody lub od chwili ostatniego zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania;
(3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i udzielonych dodatkowych zgód w celu / celach:
 • marketingowych (w zakresie marketingu produktów i usług Novalend lub marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną albo otrzymywanie newslettera – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
 • realizacji kontaktu i udzielania odpowiedzi na zapytania, w tym w sprawie świadczonych usług, sprzedaży usług oferowanych przez Novalend czy uzyskania propozycji kalkulacji rat pożyczkowych – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody.
 • przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody

Odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające:

Dane osobowe mogą otrzymać:
 • Instytucje publiczne – jeśli istnieje obowiązek wynikający z przepisów prawnych;
 • Biura Informacji Gospodarczej, wywiadownie gospodarcze, platformy usług związane z podpisywaniem dokumentów przez Internet, itp. – w celu oceny zdolności finansowej / kredytowej /płatniczej oraz weryfikacji tożsamości i wiarygodności dokumentacji, a także elektronicznego podpisywania dokumentów;
 • podmioty, które realizują na rzecz Novalend zautomatyzowaną wysyłkę wiadomości marketingowych;
 • podmioty świadczące dla Novalend albo w jej imieniu usługi: pośrednictwa w zawieraniu umów, IT (w tym obsługi strony internetowej i Panelu Klienta), prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, windykacyjne, kurierskie, pocztowe – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne – umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i poza obszar EOG. Dane mogą zostać przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych tylko w sytuacji kiedy (1) jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, lub (2) Użytkownik udzielił specjalnej zgody by przekazać dane.

Profilowanie:

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, chyba że zostanie wyrażona zgoda w tym zakresie.

Prawa podmiotu danych osobowych:

Każda osoba której dane są przetwarzane (w tym Użytkownik) ma prawo:
 • dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,
 • przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualne dane kontaktowe są dostępne na stronie www.uodo.gov.pl).
Ewentualne żądania można przesłać Administratorowi i Inspektorowi Ochrony Danych na wskazane na wstępie dane kontaktowe.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – KANDYDAT NA PRACOWNIKA

Poniższa informacja dotyczy przetwarzania przez Novalend sp. z o.o. (dalej: „Novalend” / „Administrator”) danych osobowych:
 • Kandydat do pracy w Novalend uczestniczącym w procesie rekrutacyjnym (dalej: „Kandydat”).
Novalend przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązujących przepisów i regulacji o ochronie danych osobowych i zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest: Novalend sp. z o.o. (ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa) (KRS: 0001025605; NIP: 5273050123). Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych – zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań / wątpliwości. Po przeprowadzonej analizie, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Magdalenę Jędruchniewicz, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@novalend.pl.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do udziału Kandydata w procesie rekrutacyjnym. Jeśli wymagane informacje i dokumenty nie zostaną udostępnione Novalend, uczestniczenie Kandydata w procesie rekrutacyjnym będzie niemożliwe.

Kategorie danych osobowych:

Novalend przetwarza albo może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Kandydata:
 • dane pozyskane na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 221 Kodeksu pracy (np. imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia);
 • inne kategorie danych osobowych, wówczas gdy wraz ze zgłoszeniem rekrutacyjnym otrzymano szerszy zakres danych niż wskazany powyżej, a ze zgłoszenia wynika wprost albo w sposób dorozumiany (lecz taki aby można było uznać to za zgodę udzieloną wg RODO), że Kandydat do pracy udzielił zgodę także tych dodatkowych danych osobowych (np. załączone do CV zdjęcie, czego Novalend nie wymaga).

Źródło pozyskania danych:

Novalend przetwarza dane osobowe uzyskane w procesie rekrutacji na podstawie złożonym przez Kandydata formularzu, przekazanych w CV lub/i liście motywacyjnym lub innych przekazanych dokumentach.

Cel i czas przetwarzania danych osobowych:

Novalend przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w RODO realizując poniższe cele: (1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy w celu:
 • nawiązania z Kandydatem stosunku pracy;
(2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:
 • prowadzenia bieżącej rekrutacji pracowników i nawiązania z Kandydatem stosunku pracy – w terminie do 30 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia przez Kandydata zgody (jeśli jest wymagana) lub do czasu skutecznego zgłoszenia przez Kandydata sprzeciwu (jeśli jest uprawniony);
(3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu:
 • weryfikacji kwalifikacji zawodowych, umiejętności i zdolności Kandydata potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisko, lub na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków – w terminie do 30 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia przez Kandydata zgody (jeśli jest wymagana) lub do czasu skutecznego zgłoszenia przez Kandydata sprzeciwu (jeśli jest uprawniony);
(4) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i udzielonych dodatkowych zgód w celu:
 • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – w terminie 12 miesięcy od momentu wysłania aplikacji lub do czasu cofnięcia przez Kandydata zgody.

Odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające:

Dane osobowe mogą otrzymać:
 • Instytucje publiczne – jeśli istnieje obowiązek wynikający z przepisów prawnych;
 • podmioty prowadzące stały serwis sprzętu i oprogramowania;
 • platformy usług związane z podpisywaniem dokumentów przez Internet, itp. – w celu weryfikacji tożsamości i wiarygodności dokumentacji, a także elektronicznego podpisywania dokumentów;
 • podmioty świadczące dla Novalend albo w jej imieniu usługi: pośrednictwa w zawieraniu umów, IT (w tym obsługi strony internetowej i Panelu Klienta), prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, windykacyjne, kurierskie, pocztowe – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne – umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i poza obszar EOG. Dane mogą zostać przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych tylko w sytuacji kiedy (1) jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, lub (2) Kandydat udzielił specjalnej zgody by przekazać dane.

Profilowanie:

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, chyba że zostanie wyrażona zgoda w tym zakresie.

Prawa podmiotu danych osobowych:

Każda osoba której dane są przetwarzane (w tym Kandydat) ma prawo:
 • dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,
 • przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualne dane kontaktowe są dostępne na stronie www.uodo.gov.pl).
Ewentualne żądania można przesłać Administratorowi i Inspektorowi Ochrony Danych na wskazane na wstępie dane kontaktowe.